social icon social icon social icon social icon social icon

Regulamin Newsletter’a

Postanowienia Ogólne – Newsletter

 1. Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE) (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.)
 2. Regulamin określa zasady świadczenia drogą elektroniczną Usługi Newsletter (dalej: „Usługa”) przez Arche Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-112), ul. Morelowa 25 (dalej: „Usługodawca”) aktywację i dezaktywację Usługi oraz tryb postępowania reklamacyjnego wobec osoby korzystającej z Usługi (dalej: „Użytkownik”).
 3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem strony internetowej www.stackmine.pl (dalej: „Serwis”).
 4. Użytkownik akceptując Regulamin zawiera umowę świadczenia Usługi Newsletter przez Usługodawcę.

Przedmiot Usługi – Newsletter

 1. Celem usługi jest dostarczanie aktualnych informacji o trwających promocjach, akcjach specjalnych i innych wydarzeniach związanych z marką STACKMINE.
 2. Informacje przesyłane są w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (dalej: „Newsletter”).
 3. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

Zasady korzystania z Usługi Newsletter

 1. W celu aktywacji Usługi Newsletter należy:
  • skorzystać z urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej;
  • złożyć zamówienie poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na Portalu swojego adresu poczty elektronicznej;
  • zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie pola checkbox przy komunikacie „Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję Regulamin usługi Newsletter”;
  • aktywować Usługę poprzez przycisk „Zapisz się”;
  • posiadać aktywny adres poczty elektronicznej.
 2. Użytkownik może w każdym momencie dezaktywować Usługę Newsletter, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usługi Newsletter.
 3. W celu dezaktywacji Usługi Newsletter należy kliknąć link o treści „Wypisz” zawarty w treści (stopka) Newsletter.
 4. Dezaktywacja Usługi Newsletter może nastąpić również z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.
 5. Z chwilą dezaktywacji Usługi Newsletter Usługodawca zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newsletter.
 6. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi Newsletter.

Postępowanie Reklamacyjne

 1. Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niewywiązywania się przez Usługodawcę ze swoich obowiązków określonych w Regulaminie lub wywiązania się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacje w sprawach dotyczących Usługi należy składać:
  • pisemnie na adres: Arche Solutions Sp. z o.o. ul. ul. Morelowa 25, 40-112 Katowice, lub
  • drogą elektroniczną na adres: office@stackmine.pl
 3. W reklamacji należy wskazać:
  • dane kontaktowe Użytkownika zgłaszającego reklamację;
  • opis na czym polegały nieprawidłowości w Usłudze;
  • oczekiwania wobec rozstrzygnięcia.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie od ich otrzymania przez Usługodawcę w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpoznana w powyższym terminie, Usługodawca powiadomi Użytkownika o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 5. O decyzji w przedmiocie reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi Użytkownika składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników – Newsletter

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca – Arche Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-112), ul. Morelowa 25 (dalej „Administrator”).
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się poprzez wyznaczonego przez Administratora Inspektora Ochrony Danych za pośrednictwem adresu email: office@stackmine.pl.
 3. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu świadczenia Usług wskazanych w niniejszym Regulaminie, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b (umowa) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).
 4. Usługodawca oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia Usługi w oparciu o Regulamin, do czasu rezygnacji z Usługi przez Użytkownika.
 5. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Usługodawcy, m.in.: podmiotom świadczącym usługi IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 6. Usługodawca gwarantuje, że przekazane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba że obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw Administratora lub rozstrzyganiu sporów.
 7. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia.
 8. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy RODO.
 9. Dane Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem możliwości świadczenie Usług przez Usługodawcę.
 11. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych przez Usługodawcę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.
 12. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znajduje się w Polityce Prywatności.

Postanowienia Końcowe

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, w tym RODO oraz UŚUDE.
 2. Usługodawca ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu lub wprowadzenia nowego. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 3. Nowy Regulamin lub zmiany postanowień dotychczasowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty poinformowania Użytkownika. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie lub nowego Regulaminu, przysługuje mu prawo zrezygnowania z Usługi w trybie przewidzianym powyżej w dziale Postępowanie reklamacyjne.
 4. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2022 r.

Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner