social icon social icon social icon social icon social icon

Polityka prywatności

kontakt Contact

DEFINICJE

 1. Administrator:  Arche Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-112) przy ul. Morelowej 25, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000922864, NIP 9542778284, REGON 367341194 
 2. Dane osobowe: wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.
 5. Serwis: serwis internetowy Administratora znajdujący się pod domeną stackmine.pl.
 6. Polityka prywatności: niniejszy dokument zawierający informacje dotyczące zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

Korzystanie z Serwisu bez rejestracji konta

 1. Dane użytkownika, który korzysta z usług Serwisu (np. adres IP, adres e-mail, identyfikatory i informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies, itp.) przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:
  1. świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez udostępnianie Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie. Podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  2. analityka i statystyka niezbędna do prowadzenia analiz aktywności Użytkowników oraz ich preferencji. Wyniki analiz wykorzystywane są przez Administratora w celach technicznych, administracyjnych oraz do poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami. Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Rejestracja w Serwisie jako Kandydat

 1. Użytkownik (Kandydat) może zarejestrować się w Serwisie w celu skorzystania z dodatkowych bezpłatnych usług Administratora. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik zostanie poproszony o podanie danych osobowych niezbędnych do założenia i obsługi konta. Po rejestracji Użytkownik będzie miał możliwość podania dobrowolnie dodatkowych danych osobowych, które dotyczą jego profilu zawodowego. Dane te umożliwią m.in. zaproponowanie Użytkownikowi ofert pracy dopasowanych do jego profilu zawodowego i doświadczenia. Użytkownik będzie także mógł zarządzać ofertami pracy, które go interesują, np. zapisywać interesujące oferty pracy, aplikować na oferty pracy, prowadzić komunikację z konsultantami lub potencjalnymi pracodawcami itp. W związku z powyższym Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:
  1. świadczenie usług drogą elektroniczną związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie. Podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w przypadku danych podanych fakultatywnie, przetwarzane są one na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  2. analityka i statystyka niezbędna do prowadzenia analiz aktywności zarejestrowanych Użytkowników oraz ich preferencji. Wyniki analiz wykorzystywane są przez Administratora w celach technicznych, administracyjnych oraz do poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami. Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Udział w procesach rekrutacyjnych

 1. Administrator umożliwia Użytkownikom Serwisu udział w procesach rekrutacyjnych. Użytkownik może aplikować w odpowiedzi na konkretne oferty pracy lub też wyrazić chęć uczestnictwa w innych, przyszłych procesach rekrutacyjnych. W związku z powyższym Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:
  1. podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy. Podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  2. wykonanie przez Administratora ustawowych obowiązków, tj. przetwarzanie danych osób ubiegających się o zatrudnienie w zakresie wynikających z przepisów prawa pracy. Podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  3. przetwarzanie danych niewymaganych przepisami prawa przekazanych w procesie rekrutacyjnym dobrowolnie przez kandydata. Podstawa prawna: zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na przekazaniu danych osobowych w zgłoszeniu aplikacyjnym lub poprzez złożone oświadczenie woli (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych i wyłonienia kandydata. Podstawa prawna: zgoda na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych wyrażona poprzez odrębne oświadczenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Udostępnianie danych Pracodawcom

 1. Administrator będzie rekomendował Użytkowników biorących udział w rekrutacji Pracodawcom, dla których Administrator prowadzi procesy rekrutacyjne. W zależności od rodzaju projektu rekrutacyjnego zakres udostępnianych danych może się różnić. W związku z powyższym Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:
  1. przedstawienie kandydatury potencjalnym Pracodawcom. Podstawa prawna: zgoda na udostępnienie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Formularz kontaktowy

 1. Administrator umożliwia Użytkownikom Serwisu skontaktowanie się z nim za pośrednictwem elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza będzie wymagało podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Administratorem i udzielenia przez niego odpowiedzi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. W związku z powyższym Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:
  1. przyjęcie zapytania kontaktowego, rozpatrzenie zapytania i udzielenie odpowiedzi. Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  2. przechowanie korespondencji przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. przesyłanie informacji o charakterze marketingowym w odpowiedzi na zapytanie wysłane za pośrednictwem elektronicznego formularza elektronicznego. Podstawa prawna: zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Marketing

 1. Administrator może prowadzić względem Użytkowników Systemu działania o charakterze marketingowym. W związku z powyższym Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:
  1. dostarczanie treści marketingowych w postaci reklam kontekstowych (niedopasowanych do preferencji Użytkownika). Podstawa prawna: zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w ramach bezpośredniego marketingu własnych produktów bądź usług.

Profilowanie

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), lecz nie będzie to wywoływało dla Użytkownika żadnych istotnych skutków, w tym prawnych. W związku z powyższym Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:
  1. przedstawianie ofert pracy najbardziej zbliżonych do preferencji Użytkownika. Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  2. udostępnianie Użytkownikowi treści marketingowych dotyczących oferty Administratora na innych stronach/w innych kanałach komunikacji. Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Użytkownik, który nie chcesz podlegać profilowaniu, powinien wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies. 

Udział w szkoleniach, webinariach oraz konsultacjach

Dane użytkownika, który chce wziąć udział w szkoleniach, webinariach oraz konsultacjach organizowanych przez Administratora będą przetwarzane w następujących celach:

 1. realizacja usług szkoleniowych, webinariów oraz konsultacji. Podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami. Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA SERWISU

 1. Użytkownikom, których dane są przetwarzane przez Administratora przysługują następujące prawa:
  1. Prawo do cofnięcia wyrażonej zgody. Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania Twoich danych w określonym celu. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na przetwarzanie Twoich danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
  2. Prawo dostępu do danych. Przysługuje Ci prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, jak również w zakresie określonych informacji, np. dotyczących celów przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych itp. Przysługuje Ci także prawo dostępu do swoich danych osobowych, w postaci uzyskania ich kopii.
  3. Prawo do sprostowania danych. Przysługuje Ci prawo do żądania od Administratora niezwłocznego poprawienia Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne.
  4. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”). Możesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych w przypadku, gdy dane były wykorzystywane niezgodne z prawem lub gdy cofnięta została Twoja zgoda na dalsze przetwarzanie danych. „Prawo do bycia zapomnianym” nie stanowi jednak bezwzględnego prawa do usunięcia Twoich danych osobowych, ponieważ istnieją od niego pewne wyjątki, np. w przypadku, gdy Administrator potrzebuje nadal je wykorzystywać w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub też w celu wypełnienia obowiązku prawnego.
  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci prawo do powstrzymania Administratora przed dalszym wykorzystywaniem Twoich danych osobowych w przypadku, gdy np. Administrator jest w trakcie oceny żądania sprostowania Twoich danych. W sytuacji ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator nadal może je przechowywać, jednak nie może ich dalej aktywnie wykorzystywać.
  6. Prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo do otrzymania oraz ponownego wykorzystania określonych danych osobowych dla Twoich własnych celów u innych, odrębnych administratorów danych. Z niniejszego prawa możesz skorzystać wyłącznie w odniesieniu do danych osobowych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany za Twoją zgodą lub w celu wykonania umowy. W takim przypadku dostarczymy Ci kopię Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym oraz nadającym się do odczytu maszynowego formacie.
  7. Prawo do wniesienia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania. Administrator może odmówić Ci realizacji powyższego prawa, jeżeli wykaże ważne i prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania mające nadrzędny charakter wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Jeżeli Użytkownik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Okres przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Administratora zależy od celu w jakim zostały zebrane i przetwarzane, a także przepisów prawa i pozyskanych przez Administratora zgód lub innych oświadczeń. W związku z powyższym Administrator będzie przechowywać dane osobowe przez następujące okresy:
  1. dane przetwarzane w zakresie niezbędnym do zawarciu i wykonania umowy – przez okres obowiązywania umowy, tj. posiadania konta w Serwisie lub przez czas niezbędny do korzystania z innych usług Administratora. Po zakończeniu świadczenia usług Administrator będzie przechowywał dane do czasu przedawnienia roszczeń związanymi z realizacją usług;
  2. dane osobowe w ramach konta niepotwierdzonego w Serwisie – dane zebrane w związku z utworzeniem konta w Systemie, które nie zostało potwierdzone linkiem aktywacyjnym przesłanym automatycznie na adres e-mail Użytkownika po założeniu konta lub odpowiedzi na ogłoszenie pracy, będą przechowywane przez Administratora w Systemie nie dłużej niż 60 dni.
  3. dane przetwarzane na podstawie zgody – do momentu cofnięcia zgody;
  4. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzanych danych;
  5. dane przetwarzane w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku;
  6. dane przetwarzane w celach rekrutacyjnych – przez czas trwania bieżącego procesu rekrutacyjnego lub przez okres 3 lat w przypadku przetwarzania danych dla celów związanych z przyszłymi procesami rekrutacyjnymi. Okresy te ulegają skróceniu w przypadku, gdy Użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie danych w celach rekrutacyjnych.
  7. informacje wynikające z plików cookies własnych będą przechowywane przez czas bieżącej sesji przeglądarki i zostaną usunięte po zamknięciu przeglądarki lub przez okresy odpowiadające cyklowi życia poszczególnych cookies zapisanych na urządzeniu Użytkownika.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie przetwarzane jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

 1. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, z wyjątkiem sytuacji, gdy prawo obliguje do ich podania lub ich podanie jest niezbędne do korzystania z Serwisu, jak również do realizacji zamówionych przez Użytkownika usług.

ODBIORCY DANYCH

 1. W związku z realizacją usług Administrator może ujawnić dane osobowe Użytkowników następującym odbiorcom danych:
  1. organy publiczne lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  2. podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów powierzenia, np. dostawcy usług IT;
 2. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela, dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usług Administratora.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 1. Administrator współpracuje z podmiotami, które posiadają swoje siedziby na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jednak z uwagi na charakter prowadzonej działalności Administrator może także współpracować z podmiotami o zasięgu międzynarodowym, co może skutkować transferem danych osobowych poza EOG. W takim przypadku stosowane są mechanizmy z uwzględnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, w szczególności poprzez:
  1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
  2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską.

PLIKI COOKIES

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Cookies to małe fragmenty tekstu wysyłane przez Serwis Administratora i zapisywane podczas przeglądania Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, laptopie, smartfonie). W plikach cookies znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu. Pliki cookies mogą być także wykorzystywane przez systemy informatyczne podmiotów trzecich, np. w celach analitycznych lub marketingowych.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”:
  1. _ga – wykorzystywane przez Serwis Google Analytics w celu gromadzenia zagregowanych danych statystycznych o użytkownikach Serwisu. Ten rodzaj ciasteczka przechowywany jest przez 2 lata. Nie pozwala na identyfikację użytkownika;
  2. _gat – wykorzystywane przez Serwis Google Analytics w celu ograniczenia liczby żądań. Ten rodzaj ciasteczka przechowywany jest przez 1 minutę;
  3. _gid – wykorzystywane przez Serwis Google Analytics w celu gromadzenia danych statystycznych o użytkownikach Serwisu. Ten rodzaj ciasteczka przechowywany jest przez 1 dzień. Nie pozwala na identyfikację użytkownika.
  4. ci_session – ciasteczko sesyjne przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony). Jest to ciasteczko niezbędne do zapewnienie sesji oraz bezpieczeństwa Serwisu. Ten rodzaj ciasteczka przechowywany jest przez 2 godziny.
 3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

DODATKOWE NARZĘDZIA WYKORZYSTYWANE PRZEZ ADMINISTRATORA

Media społecznościowe

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing). Poprzez prowadzone profile Administrator informuje o swojej aktywności, promuje różnego rodzaju wydarzenia, usługi lub produkty. W związku z powyższym Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:
  1. promowanie własnej marki. Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  2. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z Użytkownikami za pośrednictwem komunikatorów dostępnych w ramach danego medium społecznościowego. Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Narzędzia analityczne Google

 1. Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA dla celów statystycznych i analitycznych. W celu zbierania informacji o Użytkownikach Administrator zaimplementował w kodzie Serwisu kod śledzący Google Analytics. Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Użytkownik może sam w dowolnej chwili zablokować możliwość gromadzenia danych jego dotyczących poprzez zablokowanie kodu śledzącego Google Analytics poprzez instalację dodatku do przeglądarki udostępnianego przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 1. W sprawach dotyczących przetwarzanych przez Administratora danych osobowych należy kontaktować się z wyznaczonym przez Arche Solutions Sp. z o.o. Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:
  1. elektronicznie pod adresami e-mail: office@arche-solutions.pl;
  2. pisemnie pod adresem korespondencyjnym: ul. Morelowa 25, 40-112 Katowice.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Polityka Prywatności będzie poddawana przez Administratora regularnym przeglądom i w razie potrzeby uzupełniana lub uaktualniana. Uzupełnienia oraz zmiany mogą wynikać m.in. z nowych przepisów prawa lub nowych wytycznych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zastrzegamy sobie także możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy Twoje dane, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzanych przez nas danych osobowych. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszej Polityki Prywatności powiadomimy Cię o nich w sposób wyraźny i dostosowany do okoliczności, np. wyświetlając dobrze widoczną informację w naszym Serwisie lub wysyłając Ci wiadomość e-mail.
Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner