social icon social icon social icon social icon social icon

Regulamin

kontakt Contact

I Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin wewnętrznego programu poleceń obowiązujący w Arche Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-112), przy ul. Morelowej 5, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000679279; 
 2. Program poleceń– obowiązujący w Arche Solutions Sp. z o.o. program, którego celem jest wsparcie procesu rekrutacji na stanowiska techniczne prowadzonej przez Arche Solutions Sp. z o.o. Z programu wyłączone są rekrutacje na praktyki absolwenckie i inne;
 3. Osoba polecająca – osoba fizyczna polecająca kandydata
 4. Osoba polecona – osoba zgłoszona przez Osobę polecającą, która wyraziła zgodę na udział w Programie poleceń 
 5. Osoba skutecznie polecona – osoba, której polecenie zakończyło się zatrudnieniem bądź nawiązaniem współpracy z Arche Solutions Sp. z o.o. 
 6. Okres rozliczeniowy –  to przedział czasu wyrażony w miesiącach w ramach, którego zostaną rozliczone zgłoszenia Osób polecających pod kątem skuteczności polecenia Osób poleconych w celu przyznania nagrody;
 7. Status polecenie zakwalifikowane – status Osoby poleconej otwierający proces rekrutacji w Arche Solutions Sp. z o.o
 8. Status polecenie niezakwalifikowane – status Osoby poleconej niepozwalający na rozpoczęcie procesu rekrutacji w Arche Solutions Sp. z o.o
 9. Okres pilotażowy – 3 miesięczna współpraca na podstawie umowy o pracę, zlecenia, B2B Osoby poleconej z Arche Solutions sp. z o.o. 
 10. Stanowisko techniczne – stanowisko związane z informatyką oraz nowymi technologiami, poprzez: tworzenie lub modyfikację oprogramowania komputerowego, analizę (informatyczną lub biznesową), wykonywanie wdrożeń oprogramowania, testowanie oprogramowania, przetwarzanie baz danych oraz ich analizę.

II Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady polecania osób celem podjęcia zatrudnienia lub nawiązania współpracy z Arche Solutions Sp. z o.o. 
 2. Regulamin określa w szczególności:
  1. Zasady zgłaszania Osób poleconych. 
  2. Sposób zgłaszania Osób poleconych w ramach Programu poleceń.
  3. Wykaz Stanowisk technicznych objętych Programem poleceń. 
  4. Wykaz Osób polecających uprawnionych do uzyskania nagrody w ramach Programu poleceń . 
  5. Zasady wypłacania nagród za skuteczne polecenie.
  6. Wysokość nagrody w ramach Programu poleceń. 
 3. W Programie poleceń Osoba polecająca nie może polecić siebie samego jako Osoby polecanej.

III Zasady poleceń

 1. Proces zgłoszenia Osoby polecanej rozpoczyna się od dostarczenia przez Osobę polecającą CV Osoby polecanej poprzez formularz  programu Let’s Pass It on LINK. Osoba polecająca musi podać imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail Osoby polecanej oraz załączyć jej CV. Każda inna forma zgłoszenia Osoby polecanej, bądź zgłoszenie niekompletne, będą uznane za bezskuteczne.
 2. Osoba polecana zostanie poproszony przez Arche Solutions o udzielenie niezbędnych zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych.
 3. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Osobę polecaną w jakimkolwiek zakresie powoduje bezskuteczność zgłoszenia i usunięcie danych Osoby polecanej i Osoby polecającej z Programu poleceń.
 4. Osoba koordynująca Program poleceń w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poinformuje za pomocą poczty elektronicznej Osobę polecającą oraz Osobę polecaną o statusie przyznanym Osobie polecanej.
 5. Osobie poleconej zostanie przyznany Status polecenia niezakwalifikowanego w przypadku, gdy dana Osoba polecona znajduje się już w wewnętrznej bazie kandydatów Arche Solutions sp. z o.o.
 6. Niezakwalifikowanie do programu następuje również w przypadku wykonywania przez Osobę poleconą pracy, zlecenia lub świadczenia usług na rzecz firmy, z którą Arche Solutions Sp. z o.o. związana jest umową zawierającą klauzulę uniemożliwiającą podjęcie kontaktu z taką osobą w celu zatrudnienia.
 7. Zgłoszenia Osób polecanych zachowują swoją ważność przez 6 miesięcy, liczonych od dnia otrzymania danego zgłoszenia przez Arche Solutions Sp. z o.o..
 8. W przypadku podjęcia przez Osobę poleconą pracy, zlecenia lub świadczenia usług na rzecz firmy, z którą Arche Solutions  Sp. z o.o. związana jest umową zawierającą klauzulę uniemożliwiającą podjęcie kontaktu w celu zatrudnienia go, po dacie zgłoszenia i przyznania statusu zakwalifikowanego, zgłoszenie Osoby poleconej wygasa. 
 9. Program poleceń obejmuje Stanowiska techniczne
 10. W szczególnych wypadkach dopuszcza się włączenie do Programu poleceń innych stanowisk. Decyzję o włączeniu do Programu poleceń dodatkowych stanowisk podejmuje Business Unit Manager lub osoba go zastępująca i informuje o tym w sposób przyjęty w Arche Solutions Sp. z o.o. .
 11. Pierwszy kontakt osób działających w imieniu Arche Solutions Sp. z o.o. z Osobą poleconą, która otrzymała Status polecenia zakwalifikowanego nastąpi w terminie do 2 dni roboczych liczonych od daty zgłoszenia.
 12. Zatrudnienie lub podjęcie współpracy z Osobą poleconą uzależnione jest od pozytywnie zakończonego procesu rekrutacyjnego oraz ilości otwartych wakatów w Arche Solutions Sp. z o.o. 
 13. Okres rozliczeniowy następuje do 10 dnia miesiąca następującego po Okresie pilotażowym.

IV Nagrody

 1. Osobie polecającej przysługuje nagroda w wysokości za każde skuteczne polecenie w wysokości:
 • w przypadku Osoby polecanej  posiadający do 2 lat doświadczenia  zawodowego wymaganego na danym stanowisku, nagroda 2000 PLN brutto
 • w przypadku Osoby polecanej  posiadający powyżej 2 lat doświadczenia  zawodowego wymaganego na danym stanowisku, nagroda 5000 PLN brutto
 1. Za skuteczne polecenie uznaje się zatrudnienie bądź nawiązanie współpracy z Osobą poleconą przez Arche Solutions Sp. z o.o., która przepracuje minimum 100 godzin 
 2. Bonus wypłacany będzie w dwóch częściach:
 • Pierwsza połowa nagrody po pierwszym miesiącu pracy Osoby polecanej w Arche Solutions Sp. z o.o.
 • Druga połowa po piątym miesiącu pracy Osoby polecanej, jeżeli Osoba polecana będzie nadal pracował w Arche Solutions Sp. z o.o.
 1. Nagroda będzie wypłacana do ostatniego dnia miesiąca następującego po okresie pilotażowym Osoby polecanej. 
 2. Warunkiem wypłacenia nagrody jest pozostawanie w zatrudnieniu bądź współpracy z Arche Solutions Sp z o.o. przez Osobę polecającą.
 3. Nagrody wypłacane w ramach Programu poleceń podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 4. Arche Solutions Sp z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli odbiór bonusu jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie osoby trzeciej lub osoby polecającej.
 5. Osoba polecająca ma prawo do złożenia skargi w związku z nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu. Skarga musi zostać złożona nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty, kiedy Arche Solutions Sp z o.o.  poinformowało osobę polecającą o decyzji w sprawie zakwalifikowania do Programu. Skargi mogą być składane drogą elektroniczną na podany adres  e-mail: office@stackmine.pl
 6. Pisemna skarga powinna zawierać:
  1. imię, nazwisko oraz adres osoby składającej skargę;
  2. dokładny opis podstaw skargi.
 7. Arche Solutions Sp z o.o.  rozpatrzy skargę niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od jej otrzymania. W przypadku gdy skarga nie może zostać rozpatrzona w ciągu 15 dni roboczych ze względu na złożoność sprawy lub inne okoliczności pozostające poza kontrolą Arche Solutions Sp z o.o. , osoba składająca skargę zostanie o tym poinformowana przez Arche Solutions Sp z o.o.  w tej samej formie, w jakiej została złożona skarga.
 8. Skargi przesłane na niewłaściwy adres e-mail, po terminie lub niezawierające wymaganych danych nie będą rozpatrywane.

V Informacje dodatkowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2022 roku i obowiązuje do czasu zakończenia Programu poleceń przez Arche Solutions sp. z o.o.
 2. Arche Solutions Sp. z o.o. przysługuje prawo do zakończenia programu poleceń w każdym czasie z zachowaniem praw nabytych Osób polecających. Zatrudnienie bądź nawiązanie współpracy przez Arche Solutions Sp. z o.o. w okresie ważności zgłoszenia Osoby poleconej po okresie obowiązywania Programu poleceń, a zgłoszonej skutecznie w czasie obowiązywania Programu poleceń, zostanie rozliczone zgodnie z Regulaminem obowiązującym w dniu zgłoszenia Osoby polecanej.
 3. Zasady i warunki wyrażone w Regulaminie mogą zostać zmienione lub uchylone przez Arche Solutions Sp. z o.o. w każdym czasie, bez podania przyczyny, z zachowaniem praw nabytych przez Osoby polecające.
Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner